Dodatkowe dni wolne od pracy w roku 2014

Gliwice, 3.11.2014

ZARZĄDZENlE NR D-0210-7/14

Dyrektora lnstytutu Inzynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku

Na podstawie art. 130 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  Dz. U. z 1998 r.  Nr 21, poz. 94 z poźn. zm., w związku z $ 24, Regu|aminu Pracy |lch PAN zarządzam co następuje:

§ 1

W roku 2014 usta|am następujące dodatkowe dni wolne od pracy.
1) 02 maja 2014 r. (piątek)
2) 10 listopada 2014 r. (poniedziałek)

§ 2

1. Dzień 2 maja 2014 r. jest dniem wolnym w zamian za przypadające w sobotę Święto Narodowe 3 maja 2014 r.
2. Dzien 10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym w zamian za przypadające w sobotę Święto Wszystkich Świętych 1 listopada2014 r.

§ 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikÓw poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Instytutu oraz na tablicy ogłoszeń.

§4

Kierowników zespołów badawczych i kierowników dziatów zobowiązuję do zapoznania z treścią zarządzenia podlegtych im pracowników.

§ 5

Zarządzenie ninieszje zmienia zarządzenie nr D-0210-2/14 w części dotyczącej § 1 p. 2) oraz § 2 p. 1.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN

Jesteś tutaj: Home Aktualności Instytut Dodatkowe dni wolne od pracy w roku 2014