Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 listopada 2015 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem naukowym oraz rozmowę kwalifikacyjną.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk technicznych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej i rozwojowej uprawianej w IICh PAN;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA powinno zawierać:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 1 egz.;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
   - przebieg pracy zawodowej;
   - posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zmianami);
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z poźn. zmianami).

Dokumenty należy nadsyłać pocztą na adres: Wydział IV Nauk Technicznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach lub składać osobiście pod adresem: Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1, pokój 2318 (23 piętro), w godz. od 9.00 do 16.00 (tel.22 182-60-44).

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach dostępne są na stronie internetowej www.iich.gliwice.pl

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 24 sierpnia 2015 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 23 września 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Instytut Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 listopada 2015 r.