Pracownia reaktorów i procesów katalitycznych

Kierownik: dr hab. inż. Maria Kulawska
Pracownicy

Opis
 • Synteza metanolu z dwutlenku węgla i wodoru, a także z gazu syntezowego ze zgazowania węgla
 • Reforming metanolu parą wodną pod kątem zastosowania w ogniwach paliwowych
 • Bezpośrednia synteza eteru dimetylowego z gazu syntezowego,
 • Estryfikacja kwasów jedno i wielokarboksylowych alkoholami alifatycznymi w aspekcie otrzymywania ważnych półproduktów w przemyśle polimerów, a także zagadnienia związane z tzw. biodieslem.
Posiadana specjalistyczna aparatura badawcza
 1. Stanowiska do oceny aktywności katalizatorów stałych, w reaktorach ciśnieniowych – bezgradientowym oraz rurowym. Możliwość przeprowadzenia badań katalitycznych i kinetycznych w szerokim zakresie zmian ciśnień, temperatur oraz stężeń. Zasilanie reaktora gazem i/lub cieczą, analiza „on line” na chromatografie gazowym firmy Varian.
  • Reaktor rurowy o pojemności 10 ml
  • Reaktor bezgradientowy o pojemności 50 ml
  • Chromatografy VARIAN 3400, 3600 oraz 3800 zaopatrzony w metanizer
 2. Stanowisko do preparatyki katalizatorów tlenkowych:
  • wyparka próżniowa firmy Büchi,
  • piec rurowy do rozkładu katalizatorów firmy Büchi,
  • piec do kalcynacji katalizatorów Thermoline
 3. Osmometr parowy służący do określanie mas cząsteczkowych związków organicznych typu polimerowego, stosowany do badań równowag fazowych w układach rozpuszczalnik-polimer (polimery).
Udział w sieciach naukowych i innych organizacjach badawczych
 1. Sieć naukowa EKO-KAT
 2. Sieć naukowa EKO-ENERGIA
Znaczące osiągnięcia
 1. J. Szarawara, J. Skrzypek, A. Gawdzik: „Podstawy inzynierii reaktorów chemicznych” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, wydanie I 1980, wydanie II uaktualnione 1991
 2. J. Skrzypek, J. Słoczyński, S. Ledakowicz: „Methanol Synthesis” PWN-Warszawa 1994.
 3. Opracowanie nowego zmodyfikowanego katalizatora typu miedziowego do syntezy metanolu
 4. Opracowanie katalizatorów do syntezy wyższych alkoholi alifatycznych i kinetyka procesu
 5. Określenie kinetyki wybranych procesów estryfikacji o dużym znaczeniu przemysłowym
 6. Opracowanie intensyfikacji produkcji metanolu w Zakładach Azotowych w Chorzowie – wdrożenie 1990 r.
Projekty

Publikacje

Jesteś tutaj: Home Pracownie Pracownia DN-2