Pracownia separacji gazów i cieczy

Kierownik: dr hab. inż. Marek Tańczyk
Pracownicy

Opis
 • Rozdział mieszanin gazowych metodami adsorpcyjnymi i membranowymi
 • Równowaga i kinetyka adsorpcji gazów na adsorbentach stałych i ciekłych
 • Utylizacja metanu uwalnianego w procesie wydobycia węgla kamiennego
 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych metodami adsorpcyjnymi i membranowymi
 • Odsiarczanie przemysłowych gazów odlotowych
 • Modelowanie wieloskładnikowych równowag gaz-ciecz, ciecz-ciało stałe i gaz-ciecz-ciało stałe
 • Krystalizacja
Posiadana specjalistyczna aparatura badawcza
 • Analizator grawimetryczny Hiden Isochema do badania równowagi i kinetyki sorpcji (w tym wieloskładnikowych mieszanin gazowych)
 • Spektrometr masowy
 • Instalacja do badań procesu permeacji
 • Demonstracyjna instalacja hybrydowa (adsorpcyjno-membranowa) do wydzielania ditlenku węgla z gazów odlotowych
 • Demonstracyjna instalacja badawcza do rewersyjnego spalania metanu w niskich stężeniach
 • Instalacja doświadczalna do badania procesów krystalizacji firmy QVF
 • Laserowy analizator rozkładu wielkości cząstek Mastersizer 2000, zakres wielkości cząstek 0,02-2000 μm, analiza w zawiesinach i emulsjach
 • Mikroskop Biolar B współpracujący z kamerą Fire-i-400 oraz programem IRIS LABORATORIUM (wersja profesjonalna) do cyfrowej rejestracji, archiwizacji i analizy obrazów mikroskopowych
 • Analizator składu spalin GA40TPlus; pomiar O2, CO, SO2, NO, NO2, CO2, CH4
 • Mikrochromatograf gazowy firmy Varian
Udział w sieciach naukowych i innych organizacjach badawczych
 • Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
 • European Technology Platform on Zero-Emission Fossil Fuel Power Plants
 • IEA Greenhouse Gas R&D Programme
 • Environmental Technology Verification (EU-ETV)
 • EUROGIA+
 • Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych
 • Wspólnota Wiedzy i Innowacji (KIC)
 • International Scientific Thematic Network for Environmental Technologies ENVITECH-NET
 • Polska Platforma Technologiczna Środowiska
 • Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
 • Konsorcjum naukowo-przemysłowe
 • Park Naukowo-Technologiczny
 • wspópraca badawcza z Research Center for Clean Energy and Power, Jiangsu, Chinese Academy of Sciences
Znaczące osiągnięcia
 • Opracowanie koncepcji intensyfikacji procesu wypalania nośnika katalizatorów niklowych w piecu tunelowym
 • Opracowanie i weryfikacja doświadczalna modelu konwekcji komórkowej podczas procesu absorpcji z reakcją chemiczną
 • Opracowanie modelu matematycznego rozdziału i oczyszczania mieszanin gazowych metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej oraz zastosowanie tego modelu do analizy szeregu ważnych praktycznie problemów separacji
 • Opracowanie (wraz z IMN w Gliwicach) krajowego wariantu mokrej metody wapniakowej odsiarczania spalin (patent PL 178199); wdrożenie tego wariantu w pięciu zakładach przemysłowych
 • Opracowanie (wraz z ER Rybnik) wariantu metody suchej z nawilżaniem odsiarczania spalin (patent PL 190768); wdrożenie tego wariantu w trzech blokach Elektrowni Rybnik
 • Udział w opracowaniu raportu specjalnego IPCC Carbon Dioxide Capture and Storage (pokojowa nagroda Nobla w 2007 roku dla IPCC)
 • Opracowanie hybrydowego procesu separacji adsorpcyjno-membranowej do wysokosprawnego wydzielania ditlenku węgla z gazów odlotowych
 • Współpraca z Kompanią Węglową zmierzająca do budowy i uruchomienia w kopalni węgla kamiennego "Brzeszcze" przemysłowej instalacji pilotowo-badawczej do wytwarzania chłodu wykorzystującej spalanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalni
 • Uzyskanie środków finansowych z programu Innowacyjna Gospodarka na zagraniczną ochronę patentową opracowanej w IICh PAN technologii spalania nisko stężonych mieszanek metan-powietrze w USA, Kanadzie, Australii, Chinach, Rosji i na Ukrainie
Projekty

Publikacje

Jesteś tutaj: Home Pracownie Pracownia DN-3