Pracownia materiałów funkcjonalnych i mikroreaktorów

Kierownik: dr hab. inż. Julita Mrowiec-Białoń
Pracownicy

Opis

Działalność naukowo-badawcza zespołu ukierunkowana jest na otrzymywanie i badanie materiałów o projektowanej nanostrukturze oraz pożądanych, specyficznych właściwościach sorpcyjnych i katalitycznych, gwarantujących wysoką wydajność nowoczesnych procesów. W syntezie materiałów stosowane są metody: zol-żelowa, szablonowania za pomocą liotropowych ciekłokrystalicznych struktur związków powierzchniowo czynnych i nanoemulsji, separacja fazowa oraz technika suszenia w warunkach nadkrytycznych dla rozpuszczalników i ekstrakcja nadkrytycznym ditlenkiem węgla.

Posiadana specjalistyczna aparatura badawcza
  • Aparat do niskotemperaturowej adsorpcji azotu i chemisorpcji ASAP 2020 (Micromeritics)
  • Termowaga STAR 853 (Mettler-Toledo) sprzężona ze spektrometrem FTIR Nicolet 6700
  • Chromatografy gazowe: Agilent 7890A i HP 5890 oraz HPLC (Waters)
  • Piknometr helowy AccuPyc 1330(Micromeritics)
  • Instalacja do ekstrakcji nadkrytycznym ditlenkiem węgla
  • Instalacja do suszenia w warunkach nadkrytycznych
  • Reaktor mikrofalowy (Plazmatronika)
  • Reaktor ciśnieniowy (Berghof)
Udział w sieciach naukowych i innych organizacjach badawczych
  • International Thematic Scientific Network for Environmental Technologies ENVITECH-Net
  • Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
Znaczące osiągnięcia

Opracowanie nowych, przyjaznych dla środowiska materiałów katalitycznych i sorpcyjnych pod kątem zastosowań w „czystych technologiach chemicznych”. We współpracy z Instytutem Katalizy RAN opracowano wysoko selektywne katalizatory heterogeniczne na bazie nanomateriałów krzemionkowych, modyfikowanych jonami tytanu oraz polioksometalami do procesów utleniania związków organicznych z użyciem tanich, przyjaznych środowisku czynników utleniających: nadtlenku wodoru i powietrza. Otrzymywane w procesach utleniania związki to cenne półprodukty do syntezy witamin, związków zapachowych i innych „fine chemicals”. Opracowanie nanoporowatych materiałów o różnorodnych strukturach (lekkich kserożeli, aerożeli, materiałów mezostrukturalnych) do selektywnej sorpcji i katalizy z wykorzystaniem krzemianu etylu jako prekursora krzemionki. Otrzymano materiały krzemionkowe oraz funkcjonalizowane krzemionki różnymi związkami chemicznymi o atrakcyjnych właściwościach strukturalnych, dużej powierzchni właściwej oraz dużej porowatości z przeznaczeniem do zastosowań w przyjaznych środowisku procesach chemicznych. We współpracy z Uniwersytetem w Montpellier otrzymano nowe glinokrzemionkowe mezoporowate materiały w postaci monolitów i membran, funkcjonalizowane jonami metali grup przejściowych, srebrem i miedzią, do selektywnego rozdziału mieszanin gazowych węglowodorów otrzymywanych w procesie krakingu frakcji ropy naftowej zamiast energochłonnej destylacji frakcyjnej.

Projekty

Publikacje

Jesteś tutaj: Home Pracownie Pracownia DN-4