Zeszyt / Issue 19 (2015)

Autorzy: Elżbieta Szczyrba, Joanna Kaleta, Anna Szczotka, Grażyna Bartelmus

Słowa kluczowe: biodegradacja fenolu, szczep Stenotrophomonas maltophilia KB2, kinetyka

Abstrakt: W pracy badano biodegradację fenolu przez szczep Stenotrophomonas maltophilia KB2 w reaktorze okresowym. Dla różnych początkowych stężeń fenolu zmienianych w zakresie 25-500 g•m-3, przeprowadzone zostały testy wzrostu mikroorganizmów, dla których degradowany związek był jedynym źródłem węgla i energii. Model kinetyczny Haldane’a najlepiej przybliżał dane eksperymentalne zatem wyestymowano stałe równania kinetycznego oraz współczynnik wydajności biomasy.

Autorzy: Jolanta Jaschik, Manfred Jaschik, Krzysztof Warmuziński

Słowa kluczowe: mineralna karbonatyzacja, sekwestracja CO2, odpady przemysłowe, popiół lotny, precypitacja, węglan wapnia

Abstrakt: Przedstawiono wstępne wyniki badań procesu mineralnej karbonatyzacji prowadzonej w roztworze wodnym z wykorzystaniem popiołów fluidalnych ze spalania węgla brunatnego. Roztwór po rozpuszczeniu odpadu o pH=13 zawierał 0,0535 mol•l-1 Ca+2. Badania przeprowadzono dla mieszaniny gazów zawierają-cych 13% CO2. Po 9 minutach prowadzenia procesu osiągnięto 50% stopień konwersji wapnia, przy jedno-czesnym związaniu całkowitej ilości CO2 kierowanego do reaktora.

Autorzy: Katarzyna Maresz, Agnieszka Koreniuk, Janusz J. Malinowski, Julita Mrowiec-Białoń

Słowa kluczowe: Monolityczne mikroreaktory, proces ciągły, estryfikacja

Abstrakt: Otrzymano przepływowe monolityczne mikroreaktory krzemionkowe z centrami kwasowymi, różniące się parametrami strukturalnymi, a w szczególności wielkością przelotowych makroporów. Porównano właściwości katalityczne mikroreaktorów i przepływowych reaktorów ze złożem stałym w reakcji estryfikacji kwasu octowego butanolem. Jako złoże stosowano żywicę jonowymienną Amberlyst 15 i żel krzemionkowy sfunkcjonalizowany grupami kwasowymi.

Autorzy: Marek Tańczyk, Manfred Jaschik, Krzysztof Warmuziński, Artur Wojdyła, Daniel Piech, Aleksandra Janusz-Cygan, Elżbieta Sołtys

Słowa kluczowe: niskostężone zanieczyszczenia gazowe, adsorpcja zmiennociśnieniowa, zatężanie, oczyszczanie powietrza

Abstrakt: Celem pracy było określenie granicznych wartości zatężania niskostężonych zanieczyszczeń gazowych w procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) na potrzeby badań doświadczalnych nad zatężaniem metanu w powietrzu wentylacyjnym. Jako zanieczyszczenie, w miejsce CH4, dobrano ditlenek węgla, który adsorbuje się lepiej i bardziej selektywnie w stosunku do składników powietrza niż metan na zastosowanym adsorbencie. Przeprowadzono zatem badania dla mieszanin zawierających 0,24-0,69% obj. CO2 w powietrzu. Stwierdzono, że w proponowanym procesie można uzyskać gaz wzbogacony o stężeniu nawet siedmiokrotnie wyższym niż stężenie CO2 w gazie zasilającym. Ponadto stwierdzono, że w żadnym z przypadków eksperymentalnych stężenie zanieczyszczenia w gazie wzbogaconym nie przekroczyło 5% obj., czyli dolnej granicy wybuchowości metanu.

Autorzy: Anna Szczotka, Agnieszka Gąszczak, Hanna Kolarczyk, Rafał Sarzyński

Słowa kluczowe: reaktor airlift, hydrodynamika, stopień zatrzymania gazu

Abstrakt: W pracy przedstawiono podstawowe typy reaktorów airlift oraz reżimy hydrodynamiczne, w jakich pracują. Omówiono wpływ takich czynników jak prędkość gazu i cieczy, geometria reaktora oraz własności fazy ciekłej na stopień zatrzymania gazu. Zaprezentowane zostały również wyniki pomiarów tego parametru w reaktorze airlift z cyrkulacja wewnętrzną.

Autorzy: Marcin Piątek, Marzena Iwaniszyn, Mieczysław Jaroszyński, Bożena Janus, Tadeusz Kleszcz, Anna Gancarczyk

Słowa kluczowe: Piana stała, morfologia, transport ciepła

Abstrakt: Piany metalowe są obiecującym nośnikiem katalizatorów dla szybkich procesów katalitycznych. Posiadają one wiele interesujących właściwości, z których najważniejsze to duża powierzchnia właściwa, duża wolna objętość (porowatość) oraz stosunkowo małe opory przepływu. Piany można traktować jako rozwią-zanie pośrednie pomiędzy monolitami a złożem ziaren. W artykule przedstawiono wyniki badania wnikania ciepła dla piany chromoniklowej NC 2733 oraz trzech pian aluminiowych o różnej gęstości porów.

Jesteś tutaj: Home Zeszyt 19 (2015)