INnovative Enzymes and polyionic-liquids based membRAnes as CO2 Capture Technology (INTERACT)

Duration: 2013 - 2017
Description

Projekt INTERACT jest poświęcony badaniu i prezentacji nowych sposobów usuwania CO2 ze spalin. W szczególności opracowane zostaną ciecze polijonowe i enzymy, które będą zaimplementowane w procesie membranowym i/lub absorpcyjnym. Procesy te będą przedmiotem badań doświadczalnych i teoretycznych mających na celu określenie ich skuteczności separacyjnej, wydajności, sposobów ich prowadzenia i efektywności ekonomicznej. Do głównych spodziewanych osiągnięć projektu należy ograniczenie do 5% wzrostu zużycia energii wskutek wdrożenia procesu wychwytu CO2 oraz zmniejszenie związanych z nim kosztów inwestycyjnych i ruchowych poniżej 50% kosztów stosowanego obecnie wychwytu w roztworach amin. Spełnienie tych celów oznacza zatem zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w porównaniu z obecnymi technologiami.

Objectives

1. Opracowanie stabilnych i nowatorskich materiałów sorpcyjnych 2. Poprawa pojemności sorpcyjnych i właściwości transportowych rozpuszczalników poprzez zastosowanie aktywatorów biologicznych 3. Maksymalizacja powierzchni kontaktu faz

You are here: Home Projects INnovative Enzymes and polyionic-liquids based membRAnes as CO2 Capture Technology (INTERACT)